Skip to content

About

视吾之博客者宜知《孙子·谋攻篇》中曰:“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。知其意视吾之博客亦兼功,“知己知彼,百战不殆。”此道非独为古今中外兵家之所尚多,为一种智,一决胜方,其同用于世生之诸域。大智本当如此,欲观吾文者,亦是吾道中人,奈何此道非易,愿者必成。